การจัดการการตลาดแนวใหม่

Custom Search
วันเสาร์ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2555

การจัดทำงบทดลอง

ปฏิกิริยา:  

การจัดทำงบทดลอง

1.       เขียนชื่อกิจการที่จัดทำงบทดลองอยู่กลางกระดาษ
2.       เขียนคำว่า งบทดลองเพื่อจะบอกว่าสิ่งที่จะทำต่อไปนี้คืองบทดลอง
3.       เขียนวันที่ที่จัดทำงบทดลอง
4.    เขียนเลขที่บัญชีและชื่อบัญชีของบัญชีต่าง ๆ จากสมุดบัญชีแยกประเภททั่วไป โดยการเรียงตามเลขที่บัญชีจากน้อยไปหามาก
5.    นำยอดคงเหลือของบัญชีต่าง ๆ ในสมุดบัญชีแยกประเภททั่วไปมาใส่ในช่องจำนวนเงินคือช่องเดบิตและช่องเครดิต โดยหากบัญชีใดมียอดคงเหลือทางด้านเดบิตก็ให้นำยอดคงเหลือนั้นใส่ในช่องเดบิต แต่หากบัญชีใดมียอดคงเหลือทางด้านเครดิตก็ให้นำยอดคงเหลือนั้นใส่ในช่องเครดิต โดยจะต้องคำนึงถึงธรรมชาติของบัญชีด้วย นั่นก็คือ
บัญชีหมวดสินทรัพย์               ยอดคงเหลือจะอยู่ทางด้าน  เดบิต
บัญชีหมวดหนี้สิน                   ยอดคงเหลือจะอยู่ทางด้าน  เครดิต
บัญชีหมวดส่วนของเจ้าของ     
- บัญชีทุน                       ยอดคงเหลือจะอยู่ทางด้าน  เครดิต
- บัญชีถอนใช้ส่วนตัว         ยอดคงเหลือจะอยู่ทางด้าน  เดบิต
บัญชีหมวดรายได้                  ยอดคงเหลือจะอยู่ทางด้าน  เครดิต
บัญชีหมวดค่าใช้จ่าย               ยอดคงเหลือจะอยู่ทางด้าน  เดบิต
6.    รวมจำนวนเงินในช่องเดบิตและช่องเครดิต หากยอดรวมของ 2 ช่องนี้เท่ากัน เราเรียกว่างบทดลองลงตัว แสดงว่าการบันทึกบัญชีได้บันทึกอย่างถูกต้องตามหลักการบัญชีคู่ แต่ถ้าหากยอดรวมของ 2 ช่องนี้ไม่เท่ากัน เราเรียกว่างบทดลองไม่ลงตัว แสดงว่าการบันทึกบัญชีไม่ถูกต้องตามหลักการบัญชีคู่ ให้หาข้อผิดพลาดและทำการแก้ไข ซึ่งจะได้อธิบายในหัวข้อต่อไป แต่ในตอนนี้จะขอแสดงตัวอย่างการจัดทำงบทดลองให้เห็นเสียก่อน

ตัวอย่างที่ 1

            จากตัวอย่างที่ 1 “บำรุงกลการหลังจากที่ได้ผ่านรายการจากสมุดรายวันทั่วไปไปสมุดบัญชีแยกประเภททั่วไป และหายอดคงเหลือของบัญชีต่าง ๆ ด้วยดินสอดำแล้ว เราสามารถจัดทำงบทดลองของ บำกลณ วันที่ 31 มกราคม 2555 ได้ดังนี้

บงกล
งบทดลอง
วันที่ 31 มกราคม 2555
เลขที่บัญชี
ชื่อบัญชี
เดบิต
เครดิต
11
เงินสด
156,250
-


12
เงินฝากธนาคาร
25,000
-


13
ลูกหนี้
35,000
-


15
อุปกรณ์ซ่อม
250,000
-


31
ทุน-นายบำรุง


400,000
-
41
รายได้ค่าซ่อม


80,000
-
51
เงินเดือนและค่าแรง
6,000
-


52
ค่าเช่า
5,000
-


53
ค่าโฆษณา
2,000
-


54
ค่าสาธารณูปโภค
750
-
480,000
-
480,000
-
0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

การจัดการการเงิน