การจัดการการตลาดแนวใหม่

Custom Search
วันอังคารที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2553

หลักการจัดการ POLC

ปฏิกิริยา:  
P (Planning) การวางแผน เราพยายามกำหนดแนวทางไปสู่จุดหมายปลายทาง ซึ่งโดยทั่วไปเราวางแผนด้านการเงิน , กลยุทธ์
ปัจจุบันเราวางแผนกลยุทธ์ เพื่อการแข่งขัน
วางแผนใช้วิธีการ กำหนดเป้าหมาย ผู้บริหารระดับสูงกำหนดและถ่ายทอดไปยังระดับรอง ๆ
(หน่วยงานต่าง ๆ นำไปใช้) และเครื่องมือที่ใช้คือ MBO ( Management by Objective )
Goal คือเป้าหมายใหญ่
มีรายละเอียดคือ Objective ถ่ายทอดแต่ละระดับ ซึ่งจะมีการกำหนดวัตถุประสงค์ของฝ่ายเขา โดยสอดคล้องกับ Objective ระดับบน และระดับ Business Unit , ระดับ Functional ก็ต้องมี Objective ของเขา ซึ่งต้องสอดคล้องกับระดับฝ่าย
แผ่น 8 พี่ Bee
เป้าหมายของผู้บริหารสูงสุดถูกถ่ายทอดออกมาเป็น Objective เราจะรู้สึกว่าสิ่งที่ได้วางแผนไว้เมื่ออยู่ในระดับล่างแล้วเราสามารถทำได้หรือเปล่านั้นเราจะต้องมีการประเมินผล (Feed Back) กลับไป ซึ่งเครื่องมือที่ใช้คือ MBO แต่เมื่อ 10 ปีที่ผ่านมา มีเครื่องมือที่ดีกว่า คือ Balance Scorecard เป็นตัวที่ถ่ายทอดกลยุทธ์และวิสัยทัศน์ของผู้บริหารออกมาเป็นแผนหลักของผู้บริหารอีกเครื่องมือหนึ่ง ซึ่ง MBO จะกำหนด Obj. ไว้กว้างเวลาวัดผลจะให้ Feed Back แต่ Balance Scorecard จะมี Measurement เป็นตัววัดที่ค่อนข้างได้ผลแน่นอน เป็นกรอบเครื่องมือที่เชื่อถือได้และได้ผลดีกว่า
Balance Scorecard จะมี Obj. ในมุมมองแต่ละด้าน เช่น ด้าน Finance,ลูกค้า,กระบวนการภายใน,Learning Innovation โดยการนำหลักการของ MBO ไปทำให้ดีขึ้น
กลยุทธ์ คือแผนระยะยาว (Long Length Plan)
แผนกลยุทธ์ เป็นการมองไปในระยะยาวข้างหน้า 3-5 ปี เป็นการได้เปรียบทางการแข่งขัน ซึ่งจะต้องนำไปใช้ให้เป็น คือเมื่อวางแผนแล้วต้องมีการจัดองค์กร จัดคน และสามารถ Control ได้

Formulate Implement Evaluation Control


ต้องทำให้ได้ทั้ง Process ถึงจะเรียกว่า การจัดการ (Management)

กระบวนการในการจัดการเชิงกลยุทธ์
Mission (พันธกิจ) เป็นการกำหนดวัตถุประสงค์,กำหนดกลยุทธ์
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน ภายนอก
สภาพแวดล้อมภายนอก (External Environment) มี 2 ระดับ คือ
ทางอ้อม ซึ่งมี 4 ตัว คือ PEST
P = Political/Legal
E = Economic
S = Social/culture
T = Technology
จะต้องวิเคราะห์ว่าแต่ละตัว ส่งผลกระทบอย่างไรบ้าง
ทางตรง เป็นระดับ Industry ใช้ Five Force Model ซึ่งได้แก่ ภัยคุกคามจากคนที่จะเข้ามาใหม่ (Threat for New Entry) เราจะต้องสร้างกำแพงกั้นไม่ให้เขาเข้ามา สำหรับ Force ตัวอื่นนั้นเราจะรู้ได้อย่างไรว่ามีผลกระทบต่อเราโดยแรง จึงต้องมีเครื่องมือที่ชื่อว่า Issue Priority Matrix ดูว่าแต่ละปัจจัยมีความสำคัญอย่างไร สำคัญมากต้องหาวิธีการรับมือกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับเรา ถ้ายังรอได้อยู่ เป็น Medium Priority ส่วน Low Priority ไม่ต้องไปสนใจเพราะมีความสำคัญน้อย โดยจะต้องนำสิ่งเหล่านี้มาผนวกเข้ากับ Five Force
จาก case ให้ดูว่าเนื้อหามีน้ำหนักมากน้อยแค่ไหน Force ตัวไหนเป็นภัยคุกคามอย่างมากที่จะต้องตั้งมือรับ
สภาวะแวดล้อมภายนอกที่กระทบเราโดยแรง เรียกว่า Threat ถ้ากระทบเบาๆ เรียกว่า Opportunity ซึ่งเป็นปัจจัยทางด้าน Corporate ถ้าเป็นปัจจัยทางด้าน Industry เรียกว่า CSF = Critical Success Factor เป็นความสำเร็จทั้งอุตสาหกรรม
การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน ให้หา SW โดยใช้ Value Chain
Value Chain เป็นที่นิยมเพราะเป็นตัวบอกกิจกรรมต่างๆ ที่สามารถนำมาวิเคราะห์ว่าเรามีจุดอ่อนจุดแข็งอย่างไร และสามารถนำกำหนดกลยุทธ์ในระดับ Business เพื่อสร้างความได้เปรียบทางด้านการแข่งขัน และสอดคล้องกับจุดแข็ง สามารถทำได้ดังนี้
Cost Leadership องค์การจะต้องพยายาม ลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายด้านต่างๆ เพื่อให้ต้นทุนโดยรวมต่ำลง จะได้สามารถกำหนด ราคาสินค้าให้ต่ำ เป็นการสร้างความได้เปรียบทางด้านการแข่งขันที่สำคัญมาก
Differentiation เป็นการสร้างความได้เปรียบทางด้านการแข่งขันโดยสร้างความแตกต่างทางด้านผลิตภัณฑ์และด้านอื่นๆ เช่น ด้นการให้บริการ บุคลากร ภาพลักษณ์ ช่องทางจัดจำหน่าย และการส่งเสริมการตลาดให้ต่างกับคู่แข่งขันและให้ตรงกับความต้องการของลูกค้ามากกว่าคู่แข่งขันด้วย

2 ความคิดเห็น:

Puan กล่าวว่า...

ควรอธิบาย POLC ให้ครบถ้วนในแต่ละตัว

Waratchaya WongMessiah กล่าวว่า...

เห็นด้วย ควรอธิบายครบทุกตัว นี่มีแต่ p planing
O organizing L leading C controling อยู่ไหน

แสดงความคิดเห็น

การจัดการการเงิน