การจัดการการตลาดแนวใหม่

Custom Search
วันเสาร์ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2555

งบทดลอง

ปฏิกิริยา:  
งบทดลอง หมายถึง งบที่จัดทำขึ้นด้วยการนำยอดดุลในบัญชีแยกประเภทต่าง ๆ ไม่ว่าจะอยู่ด้านเดบิต หรือเครดิตก็ตาม มาคำนวนหายอดคงเหลือทั้งสองด้าน เพื่อพิสูจน์ความถูกต้องในการบันทึกบัญชีตามระบบบัญชีคู่ ในวันใดวันหนึ่ง เช่น ทุกสิ้นเดือน ทุก 3 เดือน หรือเมื่อสิ้นงวดบัญชี
ประโยชน์ของงบทดลอง
1. ช่วยพิสูจน์ความถูกต้องของการบันทึกทั้งทางด้านเดบิตและเครดิต จะต้องเท่ากันตามหลักบัญชีคู่
2. ช่วยในการตรวจสอบข้อผิดพลาดในการบัญทึกบัญชีได้ง่าย
3. ช่วยในการทำงบการเงินของกิจการ เช่น งบกำไรขาดทุนและงบดุลได้สะดวกและถูกต้อง

การหาข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นในงบทดลอง มีวิธีการดังนี้
       1. ตรวจสอบการบวกเลขของจำนวนเงินในช่องเดบิตและเครดิตในงบทดลองใหม่อีกครั้ง
       2. ตรวจสอบการเก็บยอดคงเหลือจากบัญชีแยกประเภทมาลงในงบทดลองนั้นถูกต้องหรือไม่
       3. ตรวจสอบการหายอดคงเหลือในบัญชีแยกประเภทต่างๆ ใหม่
       4. ตรวจสอบการผ่านรายการจากสมุดรายวันขั้นต้นมาลงในบัญชีแยกประเภท
       5. ตรวจสอบการบันทึกรายการในสมุดรายวันถูกต้องตามหลักบัญชีคู่หรือไม่
       6. ตรวจสอบเอกสารนการนำมาบันทึกบัญชีว่าได้นำตัวเลขมาบันทึกบัญชีถูกต้องหรือไม่

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

การจัดการการเงิน