การจัดการการตลาดแนวใหม่

Custom Search
วันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

ลักษณะและความสำคัญของระบบสินค้าคงคลัง มีดังนี้

ปฏิกิริยา:  

3.1 มีการกำหนดหน้าที่และแผนการดำเนินการต่าง ๆ
    3.2 มีการกำหนดแผนการดำเนินงานด้านการบัญชีสินค้าคงคลัง
    3.3 มีการควบคุมสินค้าคงคลังที่สอดคล้องกับความรับผิดชอบ
          และนโยบายของผู้บริหารแต่ละระดับ
    3.4 มีความแตกต่างระหว่างสินค้าคงคลังที่บันทึกไว้กับสินค้าคงคลัง
          ที่มีอยู่จริงน้อยที่สุด
    3.5 มีข้อมูลสินค้าคงคลังที่สามารถวินิจฉัยสั่งการด้านธุรกิจในเวลาที่ต้องการ
 1. องค์ประกอบในการดำเนินการระบบสินค้าคงคลัง
  4.1 การจัดการสินค้าคงคลัง
  4.2 ระบบคอมพิวเตอร์
  4.3 ความถูกต้องของข้อมูล
  4.4 การสนับสนุนจากผู้บริหาร
  4.5 ความรู้ของผู้ใช้ระบบสินค้าคงคลัง

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

การจัดการการเงิน