การจัดการการตลาดแนวใหม่

Custom Search
วันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2556

งบกำไรขาดทุน (Income Statement)

ปฏิกิริยา:  
งบกำไรขาดทุน (Income Statement) เป็น งบการเงินที่แสดงให้เห็นถึงผลการดำเนินงานของกิจการในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง ว่ากิจการมีผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร กำไรหรือขาดทุน ดังนั้น รายการที่แสดงในงบกำไรขาดทุนนี้จึงเป็นเฉพาะรายได้ และรายการค่าใช้จ่ายของกิจการ
           งบกำไรขาดทุน มีด้วยกัน 2 รูปแบบ คือ แบบรายงาน และแบบบัญชี

การจัดทำงบกำไรขาดทุนแบบรายงาน (Report Form)
 1. เขียนหัวของงบกำไรขาดทุน 3 บรรทัดให้อยู่กลางกระดาษ ซึ่งประกอบไปด้วย
             - บรรทัดที่ 1 ชื่อกิจการ
             - บรรทัดที่ 2 คำว่า “งบกำไรขาดทุน”
             - บรรทัดที่ 3 รอบระยะเวลาในการทำงบกำไรขาดทุน และวันที่สิ้นสุด
 2. เขียนคำว่า “รายได้” แล้วนำบัญชีหมวดรายได้มาใส่ในงบกำไรขาดทุน หากรายได้มีมากกว่า 1 รายการให้แสดงการรวมยอดรายได้ทั้งหมดด้วย
 3. เขียนคำ ว่า “ค่าใช้จ่าย” แล้วนำบัญชีหมวดค่าใช้จ่ายได้มาใส่ในงบกำไรขาดทุน หากค่าใช้จ่ายมีมากกว่า 1 รายการให้แสดงการรวมยอดค่าใช้จ่ายทั้งหมดด้วย
 4. หาผล ต่างระหว่างยอดรวมของรายได้ กับยอดรวมของค่าใช้จ่าย หากรายได้มากกว่าค่าใช้จ่าย ผลต่างนี้เรียกว่า “กำไรสุทธิ” แต่หากรายได้น้อยกว่าค่าใช้จ่าย ผลต่างนี้เรียกว่า “ขาดทุนสุทธิ”
 
ตัวอย่าง งบกำไรขาดทุนแบบรายงาน
สมศักดิ์บาร์เบอร์
งบกำไรขาดทุน
สำหรับรอบระยะเวลา 1 ปี สิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2546
รายได้ :

 
 

รายได้ค่าบริการตัดผม
68,700
 

รายได้อื่น ๆ
1,900
70,600
ค่าใช้จ่าย :
 
 

เงินเดือนและค่าจ้าง
32,000
 

ค่าเช่า
12,000
 

ค่าโฆษณา
1,500
 

ค่าสาธารณูปโภค
1,250
 

ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด
950
47,700
กำไรสุทธิ
 
22,900


การจัดทำงบกำไรขาดทุนแบบบัญชี (Account Form)
 1. เขียนหัวของงบกำไรขาดทุน 3 บรรทัดให้อยู่กลางกระดาษ ซึ่งประกอบไปด้วย
  - บรรทัดที่ 1 ชื่อกิจการ
  - บรรทัดที่ 2 คำว่า “งบกำไรขาดทุน”
  - บรรทัดที่ 3 รอบระยะเวลาในการทำงบกำไรขาดทุน และวันที่สิ้นสุด
 2. แบ่งกระดาษออกเป็น 2 ด้าน
 3. นำบัญชีหมวดค่าใช้จ่ายไว้ทางด้านซ้ายมือ และบัญชีหมวดรายได้ไว้ทางด้านขวามือ
 4. หาผลต่างของรายได้กับค่าใช้จ่าย และทำให้ยอดรวมของทั้ง 2 ด้านเท่ากัน
 
ตัวอย่าง งบกำไรขาดทุนแบบบัญชี
สมศักดิ์บาร์เบอร์
งบกำไรขาดทุน
สำหรับรอบระยะเวลา 1 ปี สิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2546
เงินเดือนและค่าจ้าง
32,000
-
รายได้ค่าบริการตัดผม
68,700

ค่าเช่า
12,000
-
รายได้อื่น ๆ
1,900

ค่าโฆษณา
1,500
-

 

ค่าสาธารณูปโภค
1,250
-

 

ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด
950
-

 

กำไรสุทธิ
22,900
-
70,600
-

70,600
-

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

การจัดการการเงิน