การจัดการการตลาดแนวใหม่

Custom Search
วันพุธที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2553

Nolan’s IT growth stages

ปฏิกิริยา:  
Nolan ได้แบ่งพัฒนาการของศูนย์คอมพิวเตอร์ออกเป็นหกระยะ ซึ่งเรียกว่า Stage of Growth คือ ดูพัฒนาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์การว่าอยู่ในช่วงใด การเติบโตของเทคโนโลยีสารสนเทศ แบ่งเป็น 6 ช่วง คือ
ช่วง
(1) ช่วงเริ่มต้น (initiation) เริ่มนำเทคโนโลยีมาใช้
การใช้คอมพิวเตอร์ในระยะที่หนึ่งนี้อาจจะเริ่มด้วยการที่ผู้บริหารหรือแผนกใดแผนกหนึ่งของหน่วยงานริเริ่มนำคอมพิวเตอร์มาใช้ในแผนกของตน การเริ่มนี้มักจะต้องอาศัยนักคอมพิวเตอร์หรือผู้ที่มีความชำนาญจากข้องนอกหน่วยงานเข้ามาเป็นผู้ดำเนินการให้ ในช่วงแรกนี้ทางหน่วยงานและแผนกอื่นๆ ก็คอยเฝ้าดูอยู่ห่างๆ เพื่อสังเกตว่าการใช้นั้นจะประสบความสำเร็จดีหรือไม่ ถ้าหากว่าการใช้ได้ผลแผนกอื่นก็จะเริ่มให้ความสนใจและเสนอขอใช้บ้าง ถึงจุดนี้การใช้คอมพิวเตอร์ก็จะก้าวสู่ระยะที่สอง
(2) ช่วงขยาย (expansion) มีการขยายการใช้มากขึ้น
เมื่อแผนกแรกที่นำคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้ในองค์กรประสบความสำเร็จดีแล้ว แผนกอื่นๆ ก็เริ่มต้องการใช้คอมพิวเตอร์บ้าง และอาจเริ่มด้วยการขอให้ศูนย์คอมพิวเตอร์ที่ตั้งขึ้นนั้นทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงช่วยเหลือให้การใช้คอมพิวเตอร์ในแผนกอื่นๆ ประสบความสำเร็จตามด้วย ในระยะนี้ทำให้ค่าใช้จ่ายด้านคอมพิวเตอร์เพิ่มสูงมากขึ้น นอกจากนั้นระบบงานคอมพิวเตอร์ที่จัดทำขึ้นก็ยังเป็นแบบต่างคนต่างใช้ ไม่ได้จัดทำขึ้นในลักษณะที่ทำให้ใช้ร่วมกันได้
(3) ช่วงควบคุม (control) เมื่อขยายการใช้มากขึ้น มีค่าใช้จ่ายมากขึ้น จึงมีการพิจารณาผลที่ได้
เมื่อการใช้คอมพิวเตอร์แพร่กระจายออกไปยังแผนกต่างๆ ทำให้การใช้คอมพิวเตอร์สิ้นเปลืองงบประมาณมากขึ้น ผู้บริหารของหน่วยงานก็เริ่มสนใจควบคุมค่าใช้จ่ายและการใช้คอมพิวเตอร์ คือเริ่มดูแลสั่งการให้บริการให้การบริหารคอมพิวเตอร์เข้ารูปเข้ารอยมากขึ้น ดูแลการจัดสรรและการใช้งบประมาณให้เหมาะสมมากขึ้น
(4) ช่วงบูรณาการ (integration) บูรณาการการทำงานด้านต่าง ๆ
ระยะนี้เป็นการนำแผนงานที่วางไว้มาดำเนินการ โดยดูแลให้ระบบงานของแผนกต่างๆ ทำงานประสานกันได้ เริ่มพิจารณาการนำคอมพิวเตอร์ไปถึงมือผู้ใช้ในหน่วยงานมากขึ้น โดยอาจเริ่มจากจุดที่มีความจำเป็นจะต้องใช้ เช่นผู้ปฏิบัติงาน ดูแลให้ข้อมูลที่บันทึกเข้าสู่งานหนึ่งสามารถส่งต่อไปยังอีกงานหนึ่งได้ ระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในช่วงนี้มักจะเป็นคอมพิวเตอร์ที่เชื่อต่อกันเป็นระบบเครือข่าย
(5) ช่วงบริหารข้อมูล (data administration) ผลิตสารสนเทศ
เมื่อได้จัดทำระบบงานต่างๆ ให้ทำงานประสานกันได้ เมื่อได้เริ่มนำระบบจัดการฐานข้อมูลมาใช้ และเมื่อได้ฝึกฝนให้ผู้ใช้สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดีขึ้นแล้ว ก้อถึงระยะที่จะต้องหันมาปรับปรุงงานฐานข้อมูล โดยปรับระบบข้อมูลต่างๆ ให้เข้ารูปเข้ารอยมากขึ้น ในระยะนี้ผู้ใช้ของหน่วยงานได้รับการฝึกฝนให้มีความรู้ความเข้าใขทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์มากขึ้น ผู้บริหารเองก็ลงมือใช้คอมพิวเตอร์ด้วยตัวเองเช่นกัน
(6) ช่วงเจริญเติบโตเต็มที่ (maturity) จัด IT เป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจ data เป็นทรัพยากรองค์การ และใช้ IT เป็นกลยุทธ์
เป็นระยะที่งานคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานเจริญสูงสุดคือมีการใช้คอมพิวเตอร์อย่างเต็มอัตรา ระบบคอมพิวเตอร์มีประสิทธิภาพทั้งทางด้านงานเครือข่ายและงานฐานข้อมูล ระบบงานที่ใช้ในแผนกต่างๆ สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลและทำงานประสานกันได้ดีเยี่ยม ผู้ใช้ก็มีความรู้ความสามารถในด้านการใช้คอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี ในบางครั้งสามารถพัฒนางานประยุกต์ขนาดเล็กที่ตนต้องการใช้ได้ด้วยตัวเอง
ซึ่งในแต่ละขั้นก็จะมีความสัมพันธ์ต่อเนื่องกัน

When to use it
ขั้นแรกของการใช้ Model ต้องระบุได้ว่าการพัฒนา IT อยู่ที่ช่วงไหน ซึ่งถือเป็นกระบวนการที่สำคัญ เพราะการการพัฒนา IT เป็นปัญหาในแง่มุมที่กว้าง ดังนั้น Nolan จึงเสนอมาตรฐานในการระบุช่วง คือ
1. ต้องระบุค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับ IT ซึ่งมาตรฐานค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในแต่ละช่วงของการพัฒนา IT จะต่างกัน เช่น การเจริญเติบโตของยอดขาย ซึ่งมาตรฐาน IT นั้น อาศัยข้อมูลต่าง ๆ ในการประมวลผลสถิติ
2. การวิเคราะห์เจาะลึก ในด้านคุณภาพที่อธิบายไว้ในแต่ละช่วงเช่น การวางแผนองค์กร การควบคุม และความตระหนักของผู้ใช้
ขั้นต่อไปในการจัดการการเติบโตของ IT ตาม Nolan คือ
1. รู้จักการเปลี่ยนแปลงพื้นฐาน การพัฒนา DATA PROCESSING & IT ขององค์กร
2. รู้ถึงความสำคัญของการใช้เทคโนโลยี
3. ระบุขั้นตอนการพัฒนาในแต่ละหน่วยองค์กร
4. พัฒนาแผนและกลยุทธ์
5. ตั้งคณะกรรมการทำงาน


The final analysis
Model นี้สะท้อนปัญหาใหญ่ที่เชื่อมโยงกับการพัฒนาและการใช้ IT ในองค์กร คือ รับความคาดหวังที่แตกต่างกันระหว่างผู้ใช้ และผู้ให้บริการด้าน IT ซึ่งควรปรับให้สมดุลกัน การอธิบายในความแตกต่างของแต่ละช่วงการพัฒนา IT ที่ชัดเจนของ Nolan เป็นที่นิยมอย่างมาก แต่อย่างไรก็ตาม ถึงแม้จะมีการอธิบายอย่างชัดเจนในแต่ละขั้นตอน แต่เมื่อนำมาใช้งานจริงจะมีความซับซ้อนอย่างมาก

ตัวอย่าง ในประเทศอังกฤษ แรงงานประเภท fixed-term contracts and a self-employed เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ โดยแรงงานแบบ professional and scientific roles ค่อยๆ เพิ่มขึ้นอย่างช้าๆ . แต่จำนวนแรงงานแบบ manual jobs ก็ไม่ได้ลดลง ในขณะเดียวกัน พวกแรงงาน low-skilled jobs ในภาคการบริการ เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
( Critics of Handy. และคนอื่นๆ มีส่วนสนับสนุนเกี่ยวกับการสร้างเทคโนโลยี กับโลกาภิวัฒน์ มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงในชีวิตประจำวันแต่แนวโน้มของการจ้างงาน จะมาจากการพัฒนาตลาดแรงงาน และสิ่งแวดล้อม )

2 ความคิดเห็น:

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

The question is - which platform provides the best viewing experience.
The new features from roku will start
kicking in this week for owners of the Roku steaming video player
models Roku 2, Roku LT, and Roku HD #2500.

Apple TV and Roku are two devices you can use to stream High Definition (HD) Video, movies, TV Shows,
photos, and more to your HD TV wirelessly and connect
to your wireless environment and connect to the internet.

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

You can easily program your NFC chips to perform particular
functions such as:. With release of the handset comes Samsung
Galaxy s3 deals.
The previous two handsets being the Samsung Nexus and the Nexus
One.

แสดงความคิดเห็น

การจัดการการเงิน