การจัดการการตลาดแนวใหม่

Custom Search
วันอังคารที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2553

การวิเคราะห์สภาวะการแข่งขันภายในอุตสาหกรรม

ปฏิกิริยา:  
การวิเคราะห์สภาวะการแข่งขันของธุรกิจ
เพื่อศึกษาความได้เปรียบทางการแข่งขันของกิจการกับคู่แข่งปัจจุบัน เช่น เรามีข้อได้เปรียบเหนือคู่แข่งขันปัจจุบันด้านเทคโนโลยี การผลิต คุณภาพของสินค้า ฯลฯ หรือเรามีข้อเสียเปรียบเมื่อเทียบกับคู่แข่งขัน เช่น ราคา คุณภาพของบริการ ฯลฯ
การวิเคราะห์การแข่งขันตัวแปรที่นำมาวิเคราะห์ถึง Porter’s 5 Forces ซึ่งจะวิเคราะห์ครอบคลุมการแข่งขันในปัจจุบันและอนาคตโดย ศึกษาการเข้ามาของคู่แข่งขันใหม่
การวิเคราะห์การแข่งขันจะพิจารณาจาก
การเข้ามาในอุตสาหกรรมนี้ง่ายหรือยาก ถ้าเข้ามาง่ายการแข่งขันก็จะสูงเป็นอุปสรรคในการทำธุรกิจในอนาคต
การออกจากการทำธุรกิจนี้ง่ายหรือยาก ถ้าการออกจากอุตสาหกรรมนี้ยาก ก็จะทำ ให้จำนวนคู่แข่งไม่ได้ลดปริมาณลงการแข่งขันก็จะสูงโดยจะมีการใช้กลยุทธ์การต่อสู้เพื่อความอยู่รอดของกิจการ
สภาพการแข่งขันของผู้ทำธุรกิจในปัจจุบันดูจากการแข่งขันของคู่แข่งขันในปัจจุบันขึ้นกับจำนวนคู่แข่งขันการพัฒนาด้านเทคโนโลยีของคู่แข่งขันและอัตราการเติบโตของตลาด ถ้าอุตสาหกรรมยังเติบโตสูงการแข่งขันก็จะไม่รุนแรงเพราะกิจการในอุตสาหกรรมนี้ยังสามารถโตตามอุตสาหกรรมได้ดีกว่า อุตสาหกรรมก็มีอัตราเติบโตต่ำ เป็นต้น
มีสินค้าทดแทนหรือไม่ ถ้ามีสินค้าทดแทนการแข่งขันจะสูง
อำนาจต่อรองของลูกค้า ถ้าลูกค้ามีอำนาจต่อรองสภาวะการแข่งขันจะสูง เพราะลูกค้าสามารถต่อรองราคา และเปลี่ยนไปใช้สินค้าและบริการของคู่แข่ง

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

การจัดการการเงิน