การจัดการการตลาดแนวใหม่

Custom Search
วันพุธที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2553

งบการเงิน (Financial Statements)

ปฏิกิริยา:  
งบการเงิน (Financial Statements) ของกิจการหนึ่ง ๆ ถือว่าเป็นแหล่งข้อมูลที่จะแสดงให้ทราบเกี่ยวกับสินทรัพย์
( Assets) หนี้สิน (Liabilities) และส่วนของเจ้าของ (Equities) ซึ่งงบการเงินที่ให้ข้อมูลเหล่านี้เรียกว่า “ งบดุล” (Balance Sheet) ส่วนงบการเงินที่เรียกว่า “ งบกำไรขาดทุน” (Income Statement) ก็จะเป็นแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับรายได้ และค่าใช้จ่ายของกิจการ การจัดทำงบการเงินของกิจการก็จะถูกจัดทำขึ้นตามหลักการบัญชีที่รองรับโดยทั่วไป และภายใต้นโยบายบัญชีที่ถูกกำหนดขึ้นโดยเฉพาะของแต่ละกิจการ
การวิเคราะห์งบการเงิน (Financial Statement Analysis) จะช่วยให้ประโยชน์แก่ เจ้าหนี้ นักลงทุน และผู้ใช้งบการเงินอื่น ๆ ในการที่จะพิจารณาถึงความมีคุณค่าทางเครดิตและศักยภาพในการหารายได้ของกิจการ ซึ่งในบทนี้จะแสดงให้ทราบถึงการใช้อัตราส่วนทางการเงิน (Financial Ratio) ในการวิเคราะห์งบการเงินเพื่อประเมินค่าเกี่ยวกับสุขภาพทางการเงินของธุรกิจ
ความสำคัญของการวิเคราะห์งบการเงินด้วยอัตราส่วนทางการเงินก็คือ การอธิบายหรือแปลความหมายของอัตราส่วนที่คำนวณได้ ซึ่งโดยทั่วไปเราสามารถวิเคราะห์สุขภาพทางการเงินของธุรกิจต่าง ๆ ได้ด้วยการดูแนวโน้มของอัตราส่วนที่คำนวณได้ในปีที่ผ่าน ๆ มาเปรียบเทียบกับปัจจุบัน หรือจะทำการเปรียบเทียบอับอัตราส่วนของอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันโดยเฉลี่ย หรือจะเปรียบเทียบกับธุรกิจคู่แข่งขันที่มีลักษณะการดำเนินงานธุรกิจประเภทเดียวกัน แต่อย่างไรก็ตามผู้วิเคราะห์งบการเงิน ก็จะต้องพิจารณาถึงข้อมูลจากงบการเงินที่นำมาใช้ในการวิเคราะห์นั้น ว่ามีการกำหนดเงื่อนไขทางการเงินและนโยบายทางบัญชี เช่นเดียวกับธุรกิจอื่น ๆ ที่นำมาเปรียบเทียบหรือไม่ ทั้งนี้เพื่อจะได้ไม่ทำให้การแปลความหมายของอัตราส่วนที่วิเคราะห์ผิดพลาดจากความเป็นจริง เช่น กิจการหนึ่งอาจจะใช้วิธีการตีราคาสินค้าคงเหลือแบบ FIFO อีกกิจการหนึ่งอาจจะใช้แบบ LIFO หรือการคิดค่าเสื่อมราคาของแต่ละกิจการก็อาจจะใช้วิธีการที่แตกต่างกันก็เป็นไปได้ เป็นต้น

2 ความคิดเห็น:

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

At the sаme tіmе the fat content of the body can be reduced by it.
Yet, they continue to eat eգually large amounts of fߋod like when they're traіning.
Hence, үour workοut continues even while you sleep.


Feel free to visit my pаge :: turbulence training pdf

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

Ƭake simple, wholesome, easily digestible, bland and non-irritating food.
First, as was said in the intrߋduction, Ƭinnitus itself iѕn't
a medical condіtion but the result of some other undeгlying
condition or problem. Rudi's Gluten-Free Bakery has been around
since 1976, starting with a lіne of organic bakery productѕ.


Mу page Diseaseless Pdf Free

แสดงความคิดเห็น

การจัดการการเงิน