การจัดการการตลาดแนวใหม่

Custom Search
วันอังคารที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2553

กลยุทธ์ส่งเสริมการขาย

ปฏิกิริยา:  
1. การโฆษณา
(Advertising)
=> เป็นการขายโดยไม่ใช้พนักงานขาย แต่ใช้สื่อ (Media) ในการขาย
=> เพื่อแจ้งข่าวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ให้เกิดการรับรู้ และย้ำเตือน
ความจำในสิ่งที่ได้รับทราบไปแล้ว
=> เพื่อให้การโฆษณามีประสิทธิภาพควรคำนึงปัจจัยในเรื่องของ
ประชากรศาสตร์ ภิมิสาสตร์และผลกระทบที่จะเกิดขึ้นด้วย
=> สื่อโฆษณามีได้หลายรูปแบบ แต่ละรูปแบบมีทั้งข้อดีและข้อเสีย
การจะเลือกรูปแบบใด ขึ้นอยู่กับข้อจำกัดของบริษัท และความ
เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์นั้น ๆ
=> สื่อที่ใช้ประกอบด้วย วิทยุโทรทัศน์เคเบิ้ลทีวีม้วนเทปวิดีทัศน์
หนังสือพิมพ์นิตยสาร จดหมายโดยตรง สื่อโฆษณากลางแจ้ง
2. การส่งเสริมการขาย
(Sales Promotion)
มีได้หลายแบบ ที่สำคัญ ได้แก่
è ของแถม (Premiums) ซึ่งอาจให้ไปพร้อมกับสินค้า หรือแลกซื้อสินค้า
อื่นได้ในกรณีพิเศษ
è ส่วนลด (Discount) ลดราคาจากราคาที่ตั้งไว้
è ซื้อสองชิ้นในราคาชิ้นเดียว (Twofers) ซึ่งก็คือการให้ส่วนลดชนิดหนึ่ง
นั่นเอง
è คูปอง (Coupons) เป็นหลักฐานที่บริษัทแจกให้กับลูกค้า หรือลูกค้าตัด
มาจากสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ เพื่อใช้เป็นส่วนลดในการซื้อสินค้า หรือนำไปแลก
สินค้าหรือบริการได้ฟรีโดยไม่คิดมูลต่า
è ตัวอย่างสินค้า (Sample) แจกให้กับลูกค้าเพื่อทดสองใช้
è การชิงโชค (Sweepstakes) เป็นการจับฉลากหรือชิ้นส่วน เพื่อมอบ
รางวัลให้กับผู้โชคดี
è การจัดประกวดแข่งขัน (Contests) มีการมอบรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศ
è สิ่งจูงใจ (Incentives) เป็นการเสนอส่วนลดหรือข้อพิเศษให้กับพนักงาน
ขาย หรือร้านค้าปลีก เพื่อกระตุ้นยอดขายให้ถึงเป้าที่กำหนด
è การเผยแพร่ข่าวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์(Product publicity) ซึ่งบริษัท
เป็นผู้เผยแพร่เช่น จัดแถลงข่าว
3. การให้ข่าว และ
ประชาสัมพันธ์
(Publicity and public relation)
=> เพื่อสร้างความเชื่อถือ โดยการให้ข้อมูลผ่านทางสื่อมวลชล
4. การขายโดยพนักงานขาย
(Personal selling)
=> เป็นการขายโดยที่พนักงานขายมีการติดต่อสื่อสารทางตรงแบบ
เผชิญหน้ากับลูกค้าคาดหวัง
=> ซึ่งจะสร้างความสัมพันธ์อันดีและสามารถทราบผลการตอบสนอง
ของลูกค้าได้ทันที
5. การตลาดทางตรง
(Direct Marketing)
=> เป็นการขยายตลาด เจาะกลุ่มลูกค้าเดิม เพิ่มการซื้อซ้ำ
การส่งเสริมการตลาด จะใช้เครื่องมือแต่ละประเภท มีอิทธิพลจากกลยุทธ์2 แบบ คือ
1. กลยุทธ์ผลัก
(Push Strategy)
=> เป็นการกระตุ้นคนกลางและพนักงานขาย ให้ช่วยผลักดันสินค้าไป
ยังผู้บริโภค
=> จึงมีการใช้เครื่องมือ การขายโดยใช้พนักงานขาย ร่วมกับการ
ส่งเสริมการขาย หรืออาจใช้โฆษณาร่วมด้วย
2. กลยุทธ์ดึง
(Pull Strategy)
=> เป็นกลยุทธ์ที่มุ่งเน้นสู่ผู้บริโภคขั้นสุดท้าย โดยมีการสอบถามเพื่อ
ซื้อสินค้าจากผู้ขายหรือคนกลาง ทำให้คนกลางต้องมาซื้อสินค้าจาก
ผู้ผลิต
=> มักใช้การส่งเสริมการตลาดในรูปแบบ การโฆษณา

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

การจัดการการเงิน